Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi II
 

 Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi II

 


AİTPII, İŞKUR tarafından uygulanmış olan “Aktif İşgücü Programları Projesi”nin (AİPP) kadınlara ve gençlere yönelik bir devamı niteliğindedir. İŞKUR’un özellikle yerel düzeyde daha etkin istihdam hizmeti sunmasını sağlamak ve aktif istihdam tedbirleri içeren hibe planı uygulamasını desteklemek üzere “Türkiye İçin 2006 yılı Ulusal Katılım Öncesi Mali Destek Programı” kapsamında geliştirilmiştir. 2008-2010 yılları arasında uygulanacak olan AİTPII, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenmekte, İŞKUR tarafından yönetilmekte ve yürütülmektedir. Sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir.

Proje süresince, ECORYS Araştırma ve Danışmanlık liderliğinde, Cotecno S.r.I., Italian Lavaro, ANKON Danışmanlık ve BWK BildungsWerk’den oluşan konsorsiyum, aktif istihdam tedbirlerinin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi konusunda İŞKUR’a teknik destek verecektir.

27 Ekim 2008 tarihinde resmen başlayan, 18 ay sürecek ve 26 Nisan 2010 tarihinde tamamlanacak olan projenin açılışı 29 Ocak 2009 tarihinde Ankara Sheraton Otel’de verilen resepsiyonla yapıldı. Proje esas olarak, Türkiye’de insan kaynakları gelişiminin “Avrupa İstihdam Stratejisi” ile uyumlu hale getirilmesine katkıda bulunmak amacıyla politika ve programların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin mevcut kapasitenin geliştirilmesini amaçlıyor.

Proje Bütçesi

Projenin toplam bütçesi, 20 Milyon Avro olup, 16 Milyon Avro’su hibe planına, 4 Milyon Avro’su kurumsal gelişime (teknik yardım olarak) tahsis edilmiştir. Hibe planına ayrılan 16 Milyon Avro’nun, 4 Milyon Avro’su Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 12 Milyon Avro’su Avrupa Komisyonu katkısıdır.

Proje Hedefleri

Proje kapsamında;

• İŞKUR il müdürlüklerinin, daha etkin istihdam hizmeti sağlama, işgücü piyasası politikaları planlama ve uygulama konusunda kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi,

• Kurumun fiziki şartları geliştirilmiş model ofislerin ve modern istihdam tekniklerinin uygulandığı pilot ofislerin bulunduğu Ankara, Bursa, Manisa, Ordu, Şanlıurfa, Malatya, Konya, İstanbul (Bayrampaşa), Samsun, Diyarbakır, Elazığ, Ağrı, Antalya, Ardahan, Çorum, Iğdır, Muş, Siirt, Niğde, Hatay, Kocaeli (Gebze), Kilis, Tokat, Balıkesir (Bandırma), Kayseri illerinde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları’nın kapasitelerinin geliştirilmesi,

• Pilot ve model ofislerde iş arayanlar, çalışanlar ve öğrenciler için meslek danışma hizmetleri geliştirilmesi,

• e-istihdam uygulamalarının yürütülmesine ilişkin olarak pilot ve model ofislerin kapasitelerinin geliştirilmesi,

• İŞKUR’un istihdam alanında ana hizmet sağlayıcı olarak tanınırlığının artırılması,

• Gençler ve kadınlara yönelik aktif istihdam tedbirleri uygulama mekanizmasının geliştirilmesi,

• İŞKUR’un, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan Kaynakları Bileşeni ve Avrupa Sosyal Fonu kapsamında üstlendiği rolü yerine getirmesi için aktif istihdam tedbirleri uygulama kapasitesinin geliştirilmesi,

hedeflenmektedir.

Proje Bileşenleri

Kurumsal Gelişim ve Eğitim Bileşeni

Bu bileşen kapsamında “Genel Müdürlük” düzeyinde kapasitenin geliştirilmesinin yanı sıra İŞKUR’un model ve pilot ofislerinin operasyonel performanslarının güçlendirilmesini hedeflemektedir.

Daha etkin istihdam hizmetlerine ulaşmak yönünde katkı sağlaması beklenen bileşenin amaçları

• İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin geliştirilmesi,

• Yerel düzeyde politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi,

• Bilgi işlem alanındaki personele ileri düzey bilgi teknolojisi eğitimi verilmesi,

• İŞKUR’un tanınırlığının artırılmasıdır.

Bu bileşen 28 pilot ve model ofisin bulunduğu toplam 25 ilde uygulanacaktır.

Bileşenin hedef grupları:

• İŞKUR Genel Müdürlüğü ve il müdürlüklerindeki üst düzey yönetici personel,

• İl müdürlüklerinde istihdam hizmeti veren ön büro çalışanları,

• Ulusal ve yerel düzeyde sosyal taraflar.

Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Bileşeni: Kadınlara ve Gençlere Yeni Fırsatlar

Bileşen, yerel düzeyde istihdamın desteklenmesinin yanı sıra kadınlar ve gençlerin istihdamının artırılmasına yönelik 16 Milyon Avro’luk hibe planının yönetilmesinde İŞKUR’a destek sağlanmasını kapsamaktadır. Bu bileşen kapsamındaki hibe planı uygulaması ile İŞKUR’un asli hizmetlerinden biri olan aktif istihdam tedbirlerinin projenin hedef kitlesini oluşturan işsizlere yönelik uygulanması amaçlanmaktadır.

Avrupa Birliği, Avrupa İstihdam Stratejisi çerçevesinde, istihdamı artırıcı ve işsizliği önleyici projeleri desteklemeye ve özellikle de kamu istihdam kurumlarının kurumsal gelişimlerini artırmalarına özel önem vermektedir. Bu bileşen kapsamında istihdamı artırmaya yönelik, mesleki eğitim verilmesine olanak sağlayan projeler desteklenmektedir.

17 Ocak-25 Nisan 2008 tarihleri arasında proje teklif çağrısı yapılmış, 1129 proje başvurusu alınmış olup bunlardan 101 tanesi hibe kullanmaya uygun bulunmuştur. Hibe projelerinin hayata geçirilmesi ile birlikte yaklaşık 12 bin kişiye doğrudan ulaşılarak istihdam edilebilirliklerinin artırılması sağlanmış olacaktır.

Yönlendirme Komitesi

Projeye fikir bazında destek veren kurum ve kuruluşlar, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği [ABGS], Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Avrupa Birliği ve Yurtdışı İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı [DPT], Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu [DİSK] Dev Maden-Sen, Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı, Güneydoğu Anadolu Projesi [GAP] Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, HAK-İŞ Konfederasyonu, Hazine Müsteşarlığı / Kamu İktisadi Teşekkülleri Genel Müdürlüğü - Sosyal Güvenlik ve İstihdam Dairesi, Kadın Emeği ve İstihdam Girişimi Platformu [KEİG], Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı [KOSGEB] / Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler [KOBİ] Araştırmalar Daire Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı/Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Kontrolörler Kurulu Başkanlığı, Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı [MEKSA], Merkezi Finans ve İhale Birimi [MFİB / CFCU], Mesleki Yeterlilik Kurumu/Meslek Standartları Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı [EARGED], Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Müstakil Sanayici ve İşadamları derneği [MÜSİAD], Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Peryön İç Anadolu Şubesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı / Teşkilatlanma Destekleme Genel Müdürlüğü-Eğitim Elsanatları Daire Başkanlığı, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği [TÜSİAD] Ankara Temsilciliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu [TESK], Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu [TÜRK-İŞ], Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu [TİSK], Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği OBB Avrupa Birliği Daire Başkanlığı, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği [TZOB], Uluslararası Çalışma Örgütü [ILO], Yüksek Öğretim Kurumu’nu [YÖK] içeren sosyal taraflardan oluşmaktadır.

 
Bu web sitesi Avrupa Birliği desteği ile üretilmiştir. Sitenin içeriğinden İŞKUR sorumlu olup, Avrupa Birliği’nin herhangi bir görüşünü yansıtmamaktadır.
The content of this web site is the sole responsibility of İŞKUR and can in no way be taken to reflect the views of the EU.